ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите Общи условия „РЕНТАСКУТ” ЕООД , информира клиентите си за следното:

1.Страните по договора за наем на скутер са „РЕНТАСКУТ” ЕООД, наричан по-нататък "Наемодателя", и физическо или юридическо лице, наричано по-нататък "Наемателя".

2.С подписването на договора за наем "Наемодателя" предоставя на "Наемателя"  за временно ползване собственото на първия  моторно превозно средство (МПС) срещу възнаграждение.

3.С подписване настоящото "Наемателят" деклрарира, че е проверил състоянието на МПС и няма възражение.

4."Наемодателят" не отговаря за недостатъците на наетото МПС, които наемателят е знаел или при обикновен оглед е могъл да узнае при сключването на договора.

5."Наемателят" предоставя на "Наемодателя" депозит в размер на 300 /триста/ лева, с обезпечителна и обезщетителна функция, като същият подлежи на възстановяване при връщане МПС, само след като  "Наемодателят" установи доброто състояние на МПС.

6.Предаването МПС и неговото състояние, се удостоверяват с протоколи, които се прилагат към настоящия договор.

7."Наемателят" е отговорен за всички причинени вреди върху МПС в рамките на периода на наемения договор.

8."Наемателят" е длъжен да полага грижата на „добър стопанин“, да използва и да съхранява МПС в добро състояние, в съответствие с инструкциите на наемодателя, за целия период на договора за наем, включително и тогава, когато последният е изтекъл а МПС все още не е предадено обратно.

9."Наемателят" получава МПС в добро състояние, с цялото си оборудване и документи.

10. В случай на причинена щета върху МПС, "Наемателят" дължи пълната цена по последващия ремонт, която цена се определя от посочен от „Наемодателя“лицензиран сервиз. „Наемодателят“ си запазва правото да се удовлетвори за ремонта по тази точка от предоставения от „Наемателя“ депозит, като сумата се приспада от последния.

11. "Наемателят" е длъжен да върне наетото МПС в срока, посочен в първата страница на договора за наем или по-рано, при поискване на наемодателя. При забава "Наемателят" дължи обезщетение в размер на от 60лв. за всеки просрочен ден независимо от типа на МПС.

12. "Наемателят" удостоверява с подписа си на първата страница на договора за наем и по този начин потвърждава, че той / тя получава МПС в добро състояние.

13. "Наемодателят" не отговаря за причинени вреди на "Наемателя" и последния не се компенсира за загуби, повреди и липси претърпени от "Наемателя" или други лица, независимо от обстоятелствата във връзка с наетото  МПС по време на договора за наем.

14. "Наемателят" не се компенсира и когато загубата/вредата/щета и пропусната полза е настъпила в резултат забавяне връщането на МПС, или за всяка щета, направена на МПС по време на договора за наем.

15. "Наемателят" отговаря лично за всички извършени нарушения и наложени глоби, вследствие неспазване Българското законодателство.

16. "Наемателят" е отговорен за вредите, причинени на МПС до размера на 1000лв. за причинени вреди върху нает скутер/мотопед и 4 000 лв. за причинени вреди върху нает лек автомобил.

17. "Наемателят" не трябва да използва МПС под въздействието на алкохол, наркотици или други опияняващи или интоксикиращи вещества.

18. "Наемателят" не трябва да използва МПС за незаконни дейности.

19. "Наемателят" не трябва да използва МПС за обучение на водачи и кандидат- водачи, не трябва да извършва превоз на товари и на пътници срещу заплащане, за транспорт или за теглене на други превозни средства или ремаркета.

20. "Наемателят“ няма право да пренаема МПС.

21. МПС може да се управлява само от лице, посочено на първата страница на наемен договор, което лице трябва да има навършени 18 години и да притежава валидна шофьорска книжка.

22. Забранено е да се работи с наетото МПС по начин, противен на Българското законодателство.

23. Забранено е напускането на територията на града, от който е наето  МПС тип скутер/мотопед и е забранено напускането на територията на Република България с наетото МПС тип лек автомобил.

24. Забранен е ремонт, промени и замени на частите на МПС

25. Забранено е участието в регламентирани и нерагламентирани състезания, „гонки“ и други мероприятия със състезателен характер.

26. Забранен е транспортът на животни или стоки и вещества с неприятна миризма.

27. Горивото не се изчислява в цената на наема.

28. МПС се наема с пълен резервоар и "Наемателят“ трябва да го върне с пълен резервоар.

29. В момента на подписване на договор за наем "Наемателят“ трябва да притежава валидна шофьорска книжка със съответната категория, необходима за управлението на съответното МПС.

30. МПС има застраховка „Гражданска отговорност“ срещу вреди, причинени на трети лица.

31. С подписването на настоящите общи условия, "Наемателят“ освобождава от отговорност „Наемодателят“ във връзка с евентуално възможно нараняване на "Наемателя“, както и съпътстващите го разходи за лечение.

32. "Наемателят“ използва МПС на свой собствен риск. „Наемодателят“, както и неговите служители, не носят отговорност за каквито и да било разходи, преки, косвени, последващи вреди и щети и пропуснати ползи, които могат да възникнат от или са свързани със самата експлоатация и използване на МПС, независимо дали те са възникнали от небрежност, самонадеяност или повреда на МПС

33. "Наемателят“ е наясно с рисковете от възникване на непредвидна техническа поверда при експлоатация, която може да доведе до инцидент

34. "Наемателят“ е наясно, че експлоатацията на МПС носи рискове от имуществени вреди, тежки физически наранявания и/или фатален край

35. "Наемателят“ доброволно поема тези рискове и декларира, че здравословното му състояние е добро.

36. "Наемателят“ декларира, че е получил инструктаж и указания относно експлоатацията на МПС.

37. "Наемателят“ дава съгласието си да получи спешна медицинска помощ и при нужда да бъде откаран до лечебно заведение

38. В случай на злополука / щета / кражба или друга непредвидена ситуация "Наемателят“ е длъжен да действа, както следва: 
- Да се информират незабавно компетентните органи на телефон 112, както и „Наемодателя“
- Да бъдат записани данните на други участници в инцидента /при наличие на такива/
- Да попълни формата на доклад за инцидент / щета / кражба, след връщането на МПС,
- Да се напише кратко изявление, в което ще бъдат обяснени причините и обстоятелствата на злополуката / щета / кражбата, както и да укаже пълно съдействие на "Наемодателя“. Във всички посочени обстоятелства, както и при други непредвидени такива, "Наемателят“ е длъжен да уведоми „Наемодателя“ и да действа в съответствие с дадените от последния указания. Ако "Наемателят“ откаже или не успее да изпълни което и да е от посочените условия от този договор за наем, както и тези в случай на злополука / щета / кражба, "Наемателят“ губи предоставения от него депозит.

39. С неговия / нейния подпис на първата страница на договора за наем, "Наемателят“ потвърждава, че той / тя е запознат с всички условия на отдаване под наем, които са определени от „Наемодателят“ на втора страница на договора за наем.

40. Промени по настоящите общи условия могат да бъдат направени след изрично изразеното писмено съгласие, посредством допълнително споразумение /анекс/.

41. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българското гражданско законодателство

42. Клиентът дава своето изрично съгласие „РЕНТАСКУТ” ЕООД , да обработва личните му данни за целите на Договора за наем.

Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем, сключени между „РЕНТАСКУТ” ЕООД и"Наемателя“.